Paidagogos -
spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání

Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání

je neziskovou organizací sdružující odborníky i širokou veřejnost se zájmem o problematiku filosofických, teoretických i praktických problémů výchovy a vzdělávání v současné společnosti.
Základním cílem sdružení je založení odborného fóra, zaměřeného na problematiku výchovy a vzdělávání.
V rámci své činnosti usilujeme o vytváření příležitostí k setkávání zájemců o výchovu a vzdělávání z řad odborné i široké veřejnosti a zejména o aplikaci teoretických (výzkumných) a filosofických závěrů do pedagogické praxe ve školách, školských zařízeních, institucích pro volný čas dětí a mládeže a v neposlední řadě také v rodinách.

Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání

is non-profit organisation associating experts and the general public who are interested in the philosophical, theoretical and practical problems of education and upbringing in the contemporary society.
The fundamental aim of the society is to offer expert forum focused on the education.
Within it's activities the society seeks to create the opportunities for meeting people interested in education and upbringing from both the experts community and the general public and especially it seeks to applicate theoretical (research) and philosophical conclusions into the educational praxis in the schools, school facilities, institutions for the leisure of children and youth and at least in the families.

Stanovy občanského sdružení

 

„Paidagogos – společnost pro filosofii,
teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s.“

 

 

 

Preambule

 

Občanské sdružení Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s. je neziskovou organizací sdružující odborníky i širokou veřejnost se zájmem o problematiku filosofických, teoretických i praktických problémů výchovy a vzdělávání v současné společnosti.

 

 

§1

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 

a.       Název občanského sdružení je „Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s.“. Anglický ekvivalent názvu je „Paidagogos – Society for Philosophy, Theory and Praxis of Education, c. s.“ (dále jen „sdružení“).

b.      Sídlem sdružení je Statutární město Olomouc, Česká republika, adresa: Lužická 14, 779 00 Olomouc.

c.       Sdružení působí na území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou jednotkou.

d.      Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zájemci o problematiku filosofie, teorie a praxe výchovy a vzdělávání, zejména z řad filosofů, pedagogů, psychologů, vychovatelů, ale i široké veřejnosti. Sdružení přispívá k rozvoji občanské společnosti zejména hledáním hodnot a smyslu vychovatelské a vzdělavatelské činnosti.

 

§2

Cíle sdružení

 

a.       Základním cílem sdružení je založení odborného fóra, zaměřeného na problematiku výchovy a vzdělávání.

b.      V rámci své činnosti usiluje sdružení o vytváření příležitostí k setkávání zájemců o výchovu a vzdělávání z řad odborné i široké veřejnosti.

c.       Sdružení usiluje o aplikaci teoretických (výzkumných) a filosofických závěrů do pedagogické praxe ve školách, školských zařízeních, institucích pro volný čas dětí a mládeže a v neposlední řadě také v rodinách.

 

 

§3

Formy a náplň činnosti sdružení

 

a.       Základní formou činnosti je vydávání nezávislého odborného internetového časopisu „Paidagogos – časopis pro pedagogiku a s ní související vědy“ (anglický ekvivalent „Paidagogos – Journal of Education and Interrelated Sciences“) (dále jen „Paidagogos“), v němž se naplňuje základní idea a cíl sdružení. Adresa časopisu: www.paidagogos.net.

b.      Sdružení organizuje a zaštiťuje výzkumnou a vývojovou činnost svých členů i jiných osob v oblasti výchovy a vzdělávání.

c.       Dále sdružení organizuje odborné semináře a konference, ale také přednášky a semináře určené pro širokou veřejnost.

d.      Sdružení v rámci své činnosti také poskytuje odbornou pomoc formou konzultací, přednášek či seminářů zařízením pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

 

 

§4

Členství ve sdružení

 

 1. Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, výjimečně také právnické osoby.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výkonná rada sdružení; ke přijetí člena je třeba souhlasu prosté většiny členů výkonné rady v případě fyzické osoby a čtyř pětin hlasů členů výkonné rady v případě právnické osoby.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká

i.                 doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonné radě sdružení;

ii.               rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

iii.              nezaplacením členských příspěvků ve třech po sobě následujících letech;

iv.             úmrtím člena, resp. zánikem právnické osoby — člena sdružení,

v.               zánikem sdružení

 1. Člen má právo

i.               účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

ii.             účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;

iii.            předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

iv.           podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

v.             podílet se v souladu s posláním sdružení na realizaci jeho cílů v míře určené výkonnou radou sdružení a způsobem, který nepoškozuje sdružení.

 1. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení;
  2. platit členské příspěvky.
 2. Výši členských příspěvků určuje členská schůze sdružení.

 

 

§5

Orgány sdružení

 

 1. Členská schůze;
 2. Výkonná rada a předseda sdružení;
 3. Redakční rada, editor a zástupce editora časopisu „Paidagogos“;
 4. Vědecká rada;
 5. Tajemník sdružení;
 6. Revizor sdružení.

 

 

§6

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Členskou schůzi svolává výkonná rada sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výkonná rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) třetina členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze
  1. schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů sdružení;
  2. volí Výkonnou radu sdružení;
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o vydávání časopisu „Paidagogos“, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  4. rozhoduje o vyloučení člena;
  5. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  6. stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

 

 

§7

Výkonná rada a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 

 1. Výkonná rada sdružení je tvořena 3 - 7 členy, počet členů pro konkrétní funkční období určuje členská schůze. Funkčním obdobím Výkonné rady je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost Výkonné rady sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Výkonná rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze Výkonné rady sdružení je volně přístupná členům sdružení.
 3. Výkonná rada sdružení

i.         na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;

ii.       přijímá členy sdružení;

iii.      jmenuje a odvolává tajemníka sdružení;

iv.     jmenuje a odvolává členy Redakční rady časopisu „Paidagogos“;

v.       jmenuje a odvolává editora a zástupce editora časopisu „Paidagogos“;

vi.     jmenuje a odvolává členy Vědecké rady sdružení;

vii.    připravuje zprávu o činnosti za minulé období (výroční zprávu), návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti atd.

 1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení;
 2. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také tajemník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

 

§8

Redakční rada, editor a zástupce editora časopisu „Paidagogos

 

a.       Redakční rada časopisu „Paidagogos“ (dále jen „redakční rada“) je tvořena odborníky v oboru pedagogických a příbuzných věd; počet členů redakční rady určuje Výkonná rada sdružení. Členy redakční rady jmenuje a odvolává Výkonná rada sdružení. Redakční rada je stálým nevoleným orgánem a nemá určeno funkční období. Redakční rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas editora (příp. zástupce editora). Redakční rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.

b.      Redakční rada se schází pravidelně. Počet jejích ročních zasedání je určen počtem čísel časopisu „Paidagogos“ v daném roce.

c.       Redakční rada

                                       i.      pečuje o vydávání, kvalitu a odbornou úroveň časopisu „Paidagogos“;

                                     ii.      určuje a schvaluje pravidla pro publikování v časopise „Paidagogos“;

                                    iii.      schvaluje obsah čísel časopisu „Paidagogos“;

                                   iv.      schvaluje seznam recenzentů příspěvků do časopisu „Paidagogos“;

                                     v.      na návrh editora jmenuje členy technické redakce časopisu „Paidagogos“;

                                   vi.      připravuje výroční zprávu o vydávání časopisu „Paidagogos“.

d.      Editor časopisu „Paidagogos“ (dále jen „editor“) je předsedou Redakční rady. Editora jmenuje a odvolává Výkonná rada sdružení.

e.       Editor

                                       i.      je odpovědný Výkonné radě sdružení za kvalitu, přesnou periodicitu a odbornou úroveň časopisu „Paidagogos“;

                                     ii.      určuje recenzenty konkrétních příspěvků do časopisu „Paidagogos“;

                                    iii.      navrhuje technické redaktory a spolupracuje s nimi při publikování časopisu „Paidagogos“;

                                   iv.      dbá o anonymitu a kvalitu recenzního řízení

f.        Zástupce editora časopisu „Paidagogos“ (dále jen „zástupce“) zastupuje editora v době, kdy tento nemůže vykonávat svou funkci. Zástupce jmenuje a odvolává Výkonná rada sdružení.

 

 

§9

Vědecká rada

 

a.             Vědecká rada je tvořena odborníky v oboru pedagogických a příbuzných věd; počet členů vědecké rady určuje Výkonná rada sdružení. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává Výkonná rada sdružení. Vědecká rada je stálým nevoleným orgánem a nemá určeno funkční období. V čele Vědecké rady stojí předseda sdružení. Vědecká rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení. Vědecká rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.

b.            Vědecká rada se schází v případě potřeby, nejméně však jednou ročně.

c.             Vědecká rada

                                       i.            pečuje o odbornou úroveň činnosti sdružení;

                                     ii.            posuzuje z hlediska odbornosti, kvality záměru a souladu s cíli sdružení návrhy na dotace,  granty a projekty podávané prostřednictvím sdružení;

                                    iii.            schvaluje návrhy na dotace, granty a projekty podávané prostřednictvím sdružení.

 

§10

Tajemník sdružení

 

d.      Tajemník sdružení je administrativním orgánem sdružení.

e.       Tajemník sdružení se zúčastňuje zasedání Výkonné rady a provádí zápis.

f.        Zajišťuje chod sdružení po stránce hospodářské a organizační.

 

 

§11

Revizor sdružení

 

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

 

 

§12

Zásady hospodaření

 

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace, granty (resp. projekty) a budou používány na činnost sdružení.
 2. Vedlejším doplňkovým příjmem může být příjem z reklamy umístěné na stránkách časopisu „Paidagogos“. Tento druh příjmů slouží zejména k zajištění vydávání časopisu.
 3. O zavedení reklamy na stránky časopisu „Paidagogos“ rozhoduje Výkonná rada sdružení a to pouze v případě, že není možné provoz časopisu zajistit z jiných příjmů.
 4. Přístup k internetovému časopisu „Paidagogos“ je zcela veřejný a není nijak omezen ani zpoplatněn.
 5. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s fyzickou či právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 6. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

§13

Okolnosti zániku sdružení

 

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 

 

Orgány spolku
Předseda spolku

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Tajemnice spolku

Mgr. Marcela Roubalová

Výkonná rada spolku

PhDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D., UP Olomouc, Česká republika, funkční období od 16. 2. 2015 do 15. 2. 2016.

Doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika, funkční období od 16. 2. 2015 do 15. 2. 2016

Mgr. Marcela ROUBALOVÁ, UP Olomouc, Česká republika, funkční období od 16. 2. 2015 do 15. 2. 2016

Vědecká rada spolku

Doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika

PhDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL, Th.D. CMTF UP Olomouc, Česká republika

Orgány spolku
Chair of the Society

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Secretary of the Society

Mgr. Marcela Roubalová

Executive board

PhDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D., UP Olomouc, Česká republika, 16. 2. 2015 - 15. 2. 2020

Doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika, 16. 2. 2015 - 15. 2. 2020

Mgr. Marcela ROUBALOVÁ, UP Olomouc, Česká republika, 16. 2. 2015 - 15. 2. 2020

Expert board

Doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika

PhDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL, Th.D. CMTF UP Olomouc, Česká republika

Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání

Lazecká 44
779 00 Olomouc

Česká republika

paidagogos@paidagogos.net

IČ: 28554981

Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání

Lazecká 44
779 00 Olomouc

Czech republic

paidagogos@paidagogos.net